องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์